نوشته‌هایی با برچسب "نیما یوشیج و شعر نو"

مرغ آمین/ شعری از نیما یوشیج بنیانگذار شعر نو مرغ آمین/ شعری از نیما یوشیج بنیانگذار شعر نو

مرغ آمین درد آلودی است کاواره بمانده. رفته تا آنسوی این بیداد خانه. باز گشته رغبتش دیگر ز رنجوری نه سوی آب و دانه. نوبت روز گشایش را. در پی چاره بمانده. می شناسد آن نهان بین نهانان ( گوش پنهان جهان دردمند ما). جور دیده مردمان را. با صدای هر دم آمین گفتنش، آن آشنا پرورد،. می دهد پیوندشان در هم. می کند از یاس خسران بار آنان کم. می نهد نزدیک با هم، آرزوهای نهان را. بسته در راه گلویش او. داستان مردمش را. رشته در رشته کشیده ( فارغ از عیب کاو را بر زبان گیرند). بر سر منقار دارد رشته ی سردرگمش را. او نشان از روز بیدار ظفرمندی است. با نهان تنگنای زندگا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه