نوشته‌هایی با برچسب "شعر شعر نو"

همه مخالفان شعر نو و نیما/همه مدعیان پیشوایی شعر نو همه مخالفان شعر نو و نیما/همه مدعیان پیشوایی شعر نو

به طور کلی مخالفان نیما و شعر نو را در چهار گروه می توان تقسیم بندی کرد: مدعیان پیشوایی شعر نو (تجددخواهان افراطی)، سنت گرایان متعصب، سنت گرایان معتدل (اعتدالیون رمانتیک) و متشاعران فرصت طلب. مدعیان پیشوایی شعر نو. اولین جبهه مخالفان نیما، مدعیان پیشوایی و رهبری جریان شعر نو بودند. این جریان در نیمه اول دهه ۲۰ با هدف انکار نیما به عنوان بنیانگذار شعر نو به میدان آمدند. از شواهد تاریخی پیداست که مخالفت این گروه با نیما تا حدود زیادی در «حسادت» و «خودبینی» ریشه داشته است. در راس هرم این مخالفان، دکتر پرتو تندرکیا (شاهین) قرار دارد. تندرکیا مه

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه