نوشته‌هایی با برچسب "درباره نیما یوشیج"

گفتاری درباره نیما یوشیج و کار شاعری اش گفتاری درباره نیما یوشیج و کار شاعری اش

با اینکه بخواهیم ظهور پدیده یی به نام نیما یوشیج و تحولی که در شعر فارسی ایجاد کرد را به صورت تاریخی سیاسی علت یابی و ریشه یابی کنیم، چندان میانه یی ندارم در واقع معتقد نیستم که یک پدیده فرهنگی را به عنوان معلول یکسری وقایع اجتماعی سیاسی در نظر بگیریم. در زمانه نیما، اتفاقی در ایران افتاد که دامنه اش ده ها سال ادامه داشت و یکی از مهم ترین جنبه هاش و به نظر من مهم ترین جنبه اش تحولی بود که در شعر نیما و به واسطه آن در شعر فارسی رخ داد. نیما تحول اصلی اش را در شعرهای پیش از «افسانه» آغاز کرده بود اما گویا این قراردادی است که همه رعایت می کنند و

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه