کشاورزان ژاپنی موفق شدند میوه های پنج ضلعی ایجاد کنند. آن ها میوه های خانواده مرکبات را درون یک مقوای پنج ضلعی قرار دادند تا همزمان با رشد شکل بگیرد. نام این میوه ها Gokaku no Iyokan می باشد.

کشاورزان ژاپنی میوه های پنج ضلعی تولید کرد

کشاورزان ژاپنی موفق شدند میوه های پنج ضلعی ایجاد کنند. آن ها میوه های خانواده مرکبات را درون یک مقوای پنج ضلعی قرار دادند تا همزمان با رشد شکل بگیرد.

نام این میوه ها Gokaku no Iyokan می باشد.

pentagon-fruit-1[Www.KamYab.Ir] pentagon-fruit-2[Www.KamYab.Ir] pentagon-fruit-3[Www.KamYab.Ir]

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه