عکاس استفان ویلکز مجموعه عکس های خود را با عنوان “روز تا شب †منتشر کرده است، در این عکس ها او شهر نیویورک را از صبح تا شب در یک روز به تصویر کشیده است. ترکیب حدود ۵۰ عکس جداگانه است، بنابراین تغییر نور بسیار ظریف و تدریجی است.

فتوگرافی های دیدنی : نیویورک از روز تا شب

عکاس استفان ویلکز مجموعه عکس های خود را با عنوان “روز تا شب †منتشر کرده است، در این عکس ها او شهر نیویورک را از صبح تا شب در یک روز به تصویر کشیده است.
ترکیب حدود ۵۰ عکس جداگانه است، بنابراین تغییر نور بسیار ظریف و تدریجی است.

1-New-York[WwW.KamYab.IR]

2-New-York[WwW.KamYab.IR]

3-New-York[WwW.KamYab.IR]

4-New-York[WwW.KamYab.IR]

5-New-York[WwW.KamYab.IR]

6-New-York[WwW.KamYab.IR]

7-New-York[WwW.KamYab.IR]

8-New-York[WwW.KamYab.IR]

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه