او که از خاندان مشهور مستوفیان آشتیان بود، در دوران ناصری سمت وزیر دفتر ناصرالدین شاه قاجار را برعهده داشت. این عکس را مرکز اسناد انقلاب اسلامی به تازگی منتشر کرده است.

عکسی دیده نشده از پدر دکتر مصدق

او که از خاندان مشهور مستوفیان آشتیان بود، در دوران ناصری سمت وزیر دفتر ناصرالدین شاه قاجار را برعهده داشت.این عکس را مرکز اسناد انقلاب اسلامی به تازگی منتشر کرده است.

Pedare-Mosadegh[WwW.Kamyab.IR]

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه