زندگی در تیررس تک تیراندازها…

زندگی در تیررس تک تیراندازها…

 

مردم سوریه در شهرهای محل حضور تروریست ها، زیر تیررس تک تیراندازها زندگی می کنند و گاهی حتی برای خرید کالاهای مصرفی روزمره خود باید خطر کشته شدن را به جان بخرند.

 

زندگی در تیررس تک تیراندازها… - تصویر 1

 

زندگی در تیررس تک تیراندازها… - تصویر 2

 

زندگی در تیررس تک تیراندازها… - تصویر 3

 

زندگی در تیررس تک تیراندازها… - تصویر 4

 

زندگی در تیررس تک تیراندازها… - تصویر 5

 

زندگی در تیررس تک تیراندازها… - تصویر 6

 

زندگی در تیررس تک تیراندازها… - تصویر 7

 

زندگی در تیررس تک تیراندازها… - تصویر 8

 

زندگی در تیررس تک تیراندازها… - تصویر 9

 

زندگی در تیررس تک تیراندازها… - تصویر 10

 

زندگی در تیررس تک تیراندازها… - تصویر 11

 

زندگی در تیررس تک تیراندازها… - تصویر 12

 

زندگی در تیررس تک تیراندازها… - تصویر 13

 

زندگی در تیررس تک تیراندازها… - تصویر 14

 

زندگی در تیررس تک تیراندازها… - تصویر 15

 

زندگی در تیررس تک تیراندازها… - تصویر 16

 

زندگی در تیررس تک تیراندازها… - تصویر 17

 

زندگی در تیررس تک تیراندازها… - تصویر 18

 

زندگی در تیررس تک تیراندازها… - تصویر 19

 

زندگی در تیررس تک تیراندازها… - تصویر 20

 

زندگی در تیررس تک تیراندازها… - تصویر 21

 

زندگی در تیررس تک تیراندازها… - تصویر 22

 

زندگی در تیررس تک تیراندازها… - تصویر 23

 

زندگی در تیررس تک تیراندازها… - تصویر 24

 

زندگی در تیررس تک تیراندازها… - تصویر 25

 

زندگی در تیررس تک تیراندازها… - تصویر 26

 

زندگی در تیررس تک تیراندازها… - تصویر 27

 

زندگی در تیررس تک تیراندازها… - تصویر 28

 

زندگی در تیررس تک تیراندازها… - تصویر 29

 

زندگی در تیررس تک تیراندازها… - تصویر 30

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه