خدایا باز امشب دلم گرفته!!!

خدایا باز امشب دلم گرفته!!!

خدایـــا دلــــــم بـــاز امشب گــــــرفته.!!!

-Delam gerefte[wWw.KamYab.ir]

بیــــــا تا کمی با تـــو صـــــحبت کنـــم…

بیا تا دل کوچــــــــــکم را
خدایـــا فقــــط با تـــو قسمت کنم..!

خدایـــــا بیــا پشت آن پنــجــره..
که وا می شود رو به ســــــوی دلــــــــم!!

بیـــا پــــرده ها را کنـــاری بزن…
که نــــــورت بتــابد به روی دلـــــــم!!!

خدایـــا کمـــک کـــن :
که پـــروانه ی شعر من جــــان بگیرد…

کمی هم به فـــــکر دلـــــــم باش…
مبـــادا بمیـــرد…!!!

خــــدایــا دلــــــم را
که هر شب نــفس می کشـــد در هوایـــــت…

اگر چه شــــــکســــــته!!!
شبــــی می فرســــتم بــرایــت…!!

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه