جملات الهام بخش برای زندگی (۲). آیا می دانستید افرادی که بنظر خیلی قوی می رسند، معمولاً خیلی حساس هستند و کسانی که بیشترین مقدار مهربانی را به معرض نمایش می گذارند، بیشترین صدمه را دیده اند؟ آیا می دانستید آنهایی که تظاهر می کنند نیازی به عشق ندارند، بیشتر از همه به آن محتاجند؟ اشخاصی که از همه نگهداری می کنند خودشان از همه بیشتر نیازمند مراقبتند و کسانی که زیاد لبخند می زنند ممکن است در زمان تنهایی بیشترین گریه را بکنند. منبع: مردمان.

جملات الهام بخش برای زندگی (۲)

آیا می دانستید افرادی که بنظر خیلی قوی می رسند، معمولاً خیلی حساس هستند و کسانی که بیشترین مقدار مهربانی را به معرض نمایش می گذارند، بیشترین صدمه را دیده اند؟ آیا می دانستید آنهایی که تظاهر می کنند نیازی به عشق ندارند، بیشتر از همه به آن محتاجند؟ اشخاصی که از همه نگهداری می کنند خودشان از همه بیشتر نیازمند مراقبتند و کسانی که زیاد لبخند می زنند ممکن است در زمان تنهایی بیشترین گریه را بکنند.

جملات الهام بخش برای زندگی (2) - تصویر 1

جملات الهام بخش برای زندگی (2) - تصویر 2

جملات الهام بخش برای زندگی (2) - تصویر 3

جملات الهام بخش برای زندگی (2) - تصویر 4

جملات الهام بخش برای زندگی (2) - تصویر 5

جملات الهام بخش برای زندگی (2) - تصویر 6

جملات الهام بخش برای زندگی (2) - تصویر 7

جملات الهام بخش برای زندگی (2) - تصویر 8

جملات الهام بخش برای زندگی (2) - تصویر 9

جملات الهام بخش برای زندگی (2) - تصویر 10

جملات الهام بخش برای زندگی (2) - تصویر 11

جملات الهام بخش برای زندگی (2) - تصویر 12

جملات الهام بخش برای زندگی (2) - تصویر 13

جملات الهام بخش برای زندگی (2) - تصویر 14

جملات الهام بخش برای زندگی (2) - تصویر 15

جملات الهام بخش برای زندگی (2) - تصویر 16

جملات الهام بخش برای زندگی (2) - تصویر 17

جملات الهام بخش برای زندگی (2) - تصویر 18

جملات الهام بخش برای زندگی (2) - تصویر 19

جملات الهام بخش برای زندگی (2) - تصویر 20

جملات الهام بخش برای زندگی (2) - تصویر 21

جملات الهام بخش برای زندگی (2) - تصویر 22

جملات الهام بخش برای زندگی (2) - تصویر 23

جملات الهام بخش برای زندگی (2) - تصویر 24

Seprator[WwW.Kamyab.IR]

منبع: مردمان
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه