شنیده ها حاکیست هواپیمایی که قرار بود احمدی نژاد و همراهان را به بغداد منتقل کند در لحظات آخر تغییر کرده است. شنیده های خبرنگار عصرخبر حاکیست به علت کثرت همراهان رئیس جمهور برای سفر به بغداد هواپیمای وی تغییر کرده است. بنابراین گزارش، هواپیمای قبلی رئیس جمهور گنجایش همه همراهانرئیس جمهور را نداشته است. شایان ذکر است، در سفر به روسیه نیز تعداد همراهان رئیس جمهور به حدی بود که با واکنش نمایندگان و رسانه مواجه شد و حتی برای این مسئله در کمیسیون اصل ۹۰ پرونده ای نیز تشکیل شد.

شنیده ها حاکیست هواپیمایی که قرار بود احمدی نژاد و همراهان را به بغداد منتقل کند در لحظات آخر تغییر کرده است.

شنیده های خبرنگار عصرخبر حاکیست به علت کثرت همراهان رئیس جمهور برای سفر به بغداد هواپیمای وی تغییر کرده است.

بنابراین گزارش، هواپیمای قبلی رئیس جمهور گنجایش همه همراهانرئیس جمهور را نداشته است.

شایان ذکر است، در سفر به روسیه نیز تعداد همراهان رئیس جمهور به حدی بود که با واکنش نمایندگان و رسانه مواجه شد و حتی برای این مسئله در کمیسیون اصل ۹۰ پرونده ای نیز تشکیل شد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه