عکسهای زیر توسط جعفر شهیدی در زمان قاجارایه از طهران قدیم گرفته شده است. دروازه گمرک. اگر تا دم دم های غروب خودت را به شهر می رساندی، می توانستی وارد شوی، وگرنه باید همان بیرون شهر و پشت دروازه های بسته می ماندی و شب را با ترس حمله دزدان و حرامی ها صبح می کردی!. یا اگر دلت می آمد ـ که باید میآمد ـ سرکیسه را شل و دروازه بانان را با سکه های زردرنگ راضی می کردی تا در را باز کنند و به تو اجازه ورود بدهند. به هر حال در روزگاری که برای محافظت از شهر در مقابل مهاجمان و یاغی ها، دور تا دور شهر را ب ...

عکسهای زیر توسط جعفر شهیدی در زمان قاجارایه از طهران قدیم گرفته شده است.

دروازه گمرک

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

اگر تا دم دم های غروب خودت را به شهر می رساندی، می توانستی وارد شوی، وگرنه باید همان بیرون شهر و پشت دروازه های بسته می ماندی و شب را با ترس حمله دزدان و حرامی ها صبح می کردی!
یا اگر دلت می آمد ـ که باید میآمد ـ سرکیسه را شل و دروازه بانان را با سکه های زردرنگ راضی می کردی تا در را باز کنند و به تو اجازه ورود بدهند. به هر حال در روزگاری که برای محافظت از شهر در مقابل مهاجمان و یاغی ها، دور تا دور شهر را برج و باروهای مرتفع و خندقهای عمیق گرفته بودند و دروازه ها تنها ورودی های شهر به حساب می آمدند، دروازه ها از بعد از اذان صبح تا ۲، ۳ ساعت بعد از غروب آفتاب باز بودند و تو باید به موقع خودت را می رساندی تا بتوانی از زیر طاق های کاشی کاری شده آنها عبور کنی.

میدان رژه – طهران

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

مظفرالدین شاه

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

بازار طهران

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

معتادان بی خانمان قاجاری

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

کرسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

حمام سال ۱۲۵۰

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

پهلوانان نمی میرند….سال ۱۲۹۸

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

اولین واگن اسبی به همراه مسافرین

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

یک مغازه فروش لباس دست دوم-سال ۱۲۸۶

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

تصویر پرورش دهنده بوقلمون که گله خود را برای فروش به خیابانهای طهران آورده است.
سال ۱۳۰۰ خورشیدی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

مدرسه

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

اجتماع شهروندان در تراموا در منطقه شمال طهران -سال ۱۳۰۰

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

تصویری نادر از یک نمای خیابانی از طهران در عهد ناصری-۱۲۸۷
در تصویر نانوایی سنگک قدیمی،آجیل فروشی(؟)،چراغ روشنایی و … به چشم می خورد…

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

مغازه تریاک فروشی در روستا

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

مظفرالدین شاه در فرنگ

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

پادشاه انگلستان ادوارد هفتم و ناصرالدین شاه قاجار در انگلستان

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

قمه زنی-محرم عهد قاجار

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه