بازار اصفهان، یکی از قدیمی ترین و بزرگترین بازار در شرق میانه است. جایی که می شود زرگران، مسگران و صنعتگران را در محل کار تماشا کرد و در تمام روز از طریق مغازه ها که به فروش ظروف مسی و برنزی دست ساز، انواع و اقسام زیورآلات و جواهرآلات، فرش، ظروف عتیقه، ادویه جات، ترشی جات، میوه خشک، ریسمان، پارچه و بسیاری کالاهای دیگر هستند را در یک مجموعه تاریخی شاهد بود …. به نقل از پرسین استار.

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی

بازار اصفهان، یکی از قدیمی ترین و بزرگترین بازار در شرق میانه است. جایی که می شود زرگران، مسگران و صنعتگران را در محل کار تماشا کرد و در تمام روز از طریق مغازه ها که به فروش ظروف مسی و برنزی دست ساز، انواع و اقسام زیورآلات و جواهرآلات، فرش، ظروف عتیقه، ادویه جات، ترشی جات، میوه خشک، ریسمان، پارچه و بسیاری کالاهای دیگر هستند را در یک مجموعه تاریخی شاهد بود …

 

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 1

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 2

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 3

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 4

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 5

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 6

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 7

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 8

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 9

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 10

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 11

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 12

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 13

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 14

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 15

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 16

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 17

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 18

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 19

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 20

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 21

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 22

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 23

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 24

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 25

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 26

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 27

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 28

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 29

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 30

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 31

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 32

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 33

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 34

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 35

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 36

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 37

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 38

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 39

بـازار اصفـهان از دوربیـن یک توریـست خـارجی - تصویر 40

به نقل از پرسین استار

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه